Όροι Χρήσης

της εφαρμογής (application) "Fid" για έξυπνα κινητά & tablets με λειτουργικό σύστημα Android

Σε ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2017

 1. Οι παρόντες όροι αφορούν στη χρήση της εφαρμογής (application) «Fid» (εφεξής "Εφαρμογή") για έξυπνα κινητά & tablets με λειτουργικό σύστημα Android. Καλείστε να διαβάσετε τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της Εφαρμογής αυτής, η οποία διέπεται από τους κατωτέρω όρους και συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή τους από εσάς. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο .

  Με την αποδοχή τους, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθίστανται δεσμευτικοί. Πατώντας στην επιλογή "Συμφωνώ" αναγνωρίζετε ότι τους έχετε διαβάσει και κατανοήσει καθώς επίσης ότι δέχεστε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, τους κανόνες εγκατάστασης, τους κανόνες και τις ειδικές οδηγίες χρήσης της Εφαρμογής, την πολιτική απορρήτου καθώς και από τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών.

  Είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ενημερώνεστε για τους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά και να απόσχετε από τη χρήση της Εφαρμογής , στην περίπτωση που διαφωνείτε με αυτούς.

 2. Δημιουργοί: Το λογισμικό και πληροφοριακό σύστημα Εφαρμογής δημιουργήθηκε από την εταιρεία «Δημιουργικές Διαδικτυακές Εφαρμογές Ι.Κ.Ε». Το περιεχόμενο της Εφαρμογής δημιουργήθηκε και ελέγχεται από τον Χαράλαμπο Πίσχο.

 3. Σκοπός της Εφαρμογής είναι να παρέχει, όπως κατωτέρω αναλύεται, στους χρήστες της:

  • αυτοεπίγνωση των συναισθημάτων,
  • καλλιέργεια ικανότητας ευαισθητοποίησης και γνώσης της σημασίας των συναισθημάτων όπως και των συμπεριφορών που σχετίζονται με αυτά,
  • εντοπισμός των περιβαλλοντικών παραγόντων που περιβάλλουν τα συναισθήματα,
  • επικοινωνία των συναισθηματικών καταστάσεων και των σχετικών παραγόντων σε διαπροσωπικό αλλά και προσωπικό επίπεδο,
  • ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την επίλυση ή υπεράσπιση των καταστάσεων που σχετίζονται με τους αιτιογενείς παράγοντες των συναισθημάτων,
  • πρώιμη και έγκαιρη αναζήτηση βοήθειας,
  • προάσπιση της ψυχικής υγείας και προληπτικός εντοπισμός των δυσλειτουργικών συμπεριφορών,
  • ανατροφοδότηση (επιβράβευση – κινητοποίηση) από επιστημονική ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας.
  1. Για χρήστες υποκείμενους στον ελληνικό νόμο: Η Εφαρμογή απευθύνεται σε (α) άτομα άνω των 18ετών, (β) για χρήση της Εφαρμογής από άτομα ηλικίας 13ετών και άνω απαιτείται η συναίνεση του ασκούντος την γονική μέριμνα γονέα και (γ) η χρήση της Εφαρμογής από άτομα κάτω των 13 ετών απαγορεύεται αυστηρά.
  2. Για χρήστες μη υποκείμενους στον ελληνικό νόμο: Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή αν, βάσει της νομοθεσίας της χώρας ιθαγένειας-υπηκοότητας σας ή/και κατοικίας-διαμονής σας ή της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, (α) δεν έχετε συμπληρώσει την ηλικία που σας παρέχει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψετε δεσμευτική συμφωνία, (β) η λήψη ή η χρήση της Εφαρμογής από εσάς είναι διά νόμου απαγορευμένη.

 4. Ο χρήστης της Εφαρμογής αποδέχεται ότι προβαίνει σε χρήση της Εφαρμογής με αποκλειστικά δική του κρίση και ευθύνη και ότι κατανοεί και αποδέχεται πως η Εφαρμογή δεν παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής/ψυχιατρικής υποστήριξης/θεραπείας, δεν είναι ψυχοθεραπευτικό εργαλείο, δεν υποκαθιστά την ψυχοθεραπεία και δεν συμβουλεύει τον χρήστη.

 5. Ο χρήστης της Εφαρμογής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι: α) οι Δημιουργοί της Εφαρμογής δεν λαμβάνουν γνώση του περιεχόμενου (όπως π.χ. προσωπικές σημειώσεις) που ο χρήστης εισάγει στο πληροφοριακό σύστημα της Εφαρμογής, β) οι Δημιουργοί της Εφαρμογής δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό.

 6. Για να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή πρέπει να ανοίξετε έναν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα στοιχεία που απαιτούνται, τα οποία στοιχεία πρέπει να είναι αληθή, πλήρη και ορθά και σε περίπτωση μεταβολής αυτών, υποχρεούστε να τα επικαιροποιείτε αμελλητί.

 7. Με το άνοιγμα του λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι:

  • Έχει συμπληρώσει το κατάλληλο όριο ηλικίας για τη χρήση της Εφαρμογής, όπως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο υπό 4.1 και 4.2.
  • Χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για δικό του λογαριασμό και όχι εκ μέρους ή για λογαριασμό άλλου προσώπου.
  • Θα δημιουργήσει και θα χρησιμοποιεί έναν μόνον λογαριασμό, τον οποίο θα κινεί αποκλειστικά και μόνο για δική του ατομική χρήση.
  • Δεν θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε τρίτο να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του.
  • Τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και όχι παραπλανητικά, και θα τα επικαιροποιεί αμελλητί σε περίπτωση τυχόν αλλαγής τους.
 8. Είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη της Εφαρμογής να διασφαλίζει τη μυστικότητα του Username (όνομα χρήστη) και Password (μυστικός κωδικός χρήστη) του, τα οποία δεν πρέπει να κοινοποιεί σε κανένα. Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Δημιουργοί για την παράνομη χρήση αυτών από τρίτους και τεκμαίρεται ότι οι όποιες ενέργειες διενεργηθούν δια της χρήσης των κωδικών αυτών έχουν διενεργηθεί από τον φερόμενο δικαιούχο του λογαριασμού και θεωρούνται έγκυρες.

 9. Ο χρήστης της Εφαρμογής δεσμεύεται να κάνει χρήση της σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη τους, παρόντες όρους, καθώς και τους όρους παροχής υπηρεσιών των πλατφορμών Play Store (Google) και iTunes (Apple). Επίσης, δεσμεύεται να μην προβαίνει σε πράξεις/ παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη/δυσλειτουργία, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών ή να προκαλέσουν ζημία στους Δημιουργούς της παρούσας Εφαρμογής.

 10. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των Δημιουργών, παρέχεται σε κάθε χρήστη μη μεταβιβάσιμο, μη διαπραγματεύσιμο δικαίωμα να προβαίνει ο ίδιος ατομικά σε χρήση του περιεχομένου της Εφαρμογής μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής για αποκλειστικά προσωπική, ψυχαγωγική, μη εμπορική χρήση του και πάντα υπό τον όρο αυστηρής συμμόρφωσής του με τους παρόντες όρους χρήσης.

 11. Οι Δημιουργοί επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους (και κάθε χρήστης της Εφαρμογής αποδέχεται και συναινεί) να προβούν στην τυχόν μεταβίβαση, εκχώρηση ή στην υποαδειοδότηση (sub-licence) της παρούσας συμφωνίας, εν μέρει ή στο σύνολό της, σε οποιοδήποτε πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη συναίνεση ή προειδοποίηση του χρήστη, υπό τον όρο ότι η εν λόγω εκχώρηση θα γίνει με τους ίδιους όρους ή με όρους που δεν είναι πιο μειονεκτικοί για τον χρήστη της Εφαρμογής.

 12. Οι Δημιουργοί της εν λόγω Εφαρμογή διατηρούν δικαιώματα (ενός εκάστου των Δημιουργών), που προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων και περί πνευματικών δικαιωμάτων, επί όλου του περιεχομένου της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδίων, video, λογισμικού, γραφικών απεικονίσεων και γενικά όλων των αρχείων αυτής της Εφαρμογής, τα οποία δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση των Δημιουργών. Τα αντίστοιχα δικαιώματα τρίτων προστατεύονται αυτοτελώς από την οικεία νομοθεσία.

 13. Οι Δημιουργοί της εφαρμογής δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Εφαρμογή, ούτε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους.

 14. Η Εφαρμογή λειτουργεί συμφώνως προς τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διαθέτει σύστημα cookies.

 15. Οι Δημιουργοί της Εφαρμογής δεν ευθύνονται για προσωρινές δυσλειτουργίες της οι οποίες οφείλονται σε τεχνικά ζητήματα όπως π.χ. η αναβάθμιση/συντήρηση ή απρόβλεπτη και μη αναμενόμενη βλάβη του πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, δεν ευθύνονται για τυχόν αδυναμία διάθεσης στο διαδίκτυο (internet) της Εφαρμογής η οποία οφείλεται σε τεχνικούς λόγους πέραν του ελέγχου τους.

 16. Οι Δημιουργοί δεν ευθύνονται: α) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σχετική με την κακή λειτουργία της Εφαρμογής ή/και του λογισμικού της, β) για οποιαδήποτε καθυστέρηση, διακοπή, μεταφορά, απώλεια ή καταστροφή των δεδομένων, γ) για την τυχόν κακή λειτουργία των μέσων επικοινωνίας, δ) για την τυχόν εγκληματική χρήση της Εφαρμογής ή του περιεχομένου της από οποιοδήποτε πρόσωπο, ε) για τυχον ελαττώματα, παραλείψεις ή παράγοντες, που εκφεύγουν (όλα τα ανωτερω από 16α έως και 16ε) του ελέγχου τους.

 17. Οι Δημιουργοί επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να αποκαλύπτουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε τρίτους όπως κρατικές υπηρεσίες, σε περίπτωση που τούτο τους ζητηθεί ή απαιτηθεί σύμφωνα με το νόμο, κανονισμό, διαδικασία ή σχετική νόμιμη κλήση. Επίσης οι Δημιουργοί επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μοιραστούν τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη με δικαστικές, κρατικές ή ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό τους ζητηθεί και/ή προβλέπεται από τον νόμο ή εφόσον διαπιστωθεί ύποπτη και παράτυπη συμπεριφορά του χρήστη προκειμένου να διερευνηθεί αρμοδίως η πιθανή τέλεση αδικημάτων.

 18. Οι Δημιουργοί διατηρούν το δικαίωμα να προβαίνουν σε τροποποίηση των παρόντων όρων, την οποία θα ανακοινώνουν στο διαδικτυακό τόπο «https://feelidentity.com». Οι υποψήφιοι χρήστες της εν λόγω εφαρμογής καλούνται να επισκέπτονται συχνά το διαδικτυακό αυτό τόπο ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας για τυχόν ανακύπτουσες διαφορές.

Κέρκυρα 1η Φεβρουαρίου 2017